Status Prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu określają:

Regulamin KPP w Sokołowie Podlaskim

bip.kgp.policja.gov.pl/download.php (Ustawa o Policji PDF)

bip.kgp.policja.gov.pl/download.php (Regulamin KWP)

bip.kgp.policja.gov.pl/download.php (Zarządzenie 1031)

bip.kgp.policja.gov.pl/download.php (Zarządzenie 1041)

bip.kgp.policja.gov.pl/download.php (Zarządzenie 361 z dnia 26 marca 2009r.)

bip.kgp.policja.gov.pl/download.php (Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008r.)

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 
2. Organem administracji rządowej na obszarze województwa mazowieckiego, właściwych w sprawach, o których mowa w ust. 1, są:
 
1.        Wojewoda Mazowiecki przy pomocy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policjii (KWP z/s w Radomiu):
a.        wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b.        wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
2.        komendant powiatowy (miejski) Policji,
3.        komendant komisariatu Policji.
 
3. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim realizuje zadania określone w ustawach.
 
 
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim określają:
 
  • Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  • Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim z dnia 8 stycznia 2015 r.
 
 
Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim powołuje i odwołuje Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty.
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim, powołuje I Zastępcę. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.
 
 
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji a organami wyższego stopnia są:
 
  • w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant wojewódzki Policji,
  • w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.     
 
 
Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa.
 

 

Metryczka

Data publikacji 02.12.2008
Data modyfikacji 06.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Miłkowska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Kożuchowski Stanowisko Samodzielne ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Uzupełnij dane redaktora
do góry