Skargi i wnioski - Skargi i Wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ART 12_1_2_RODO_13_1_DODO

 

 

 

ART.225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wnioslu albo z powodu dostarczenia materiału lub publikacji

o znamionach skargi lub wniosku.

jeżeli działał w granicachprawem dozwolonych"

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez

wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,

dopuszczając sie przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,

albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

 

 

 

J. Borkowski, W. Adamek, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

 

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63).

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim

ul. Wolności 50 08-300 Sokołów Podlaski

telefaksem przesyłać na numer:

(025) 787 2011 w. 201

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

kppsokolowpodl@ra.policja.gov.pl

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:
Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim,
jego I Zastępca
w poniedziałki w godz. 15.00 do 17.00
 
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie Komendy tel. 025 787 2011 w. 260.
 
Jednostką nadrzędną nad KPP w Sokołowie Podlaskim jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.
W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:
- Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji lub jego zastępców - w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.30,
- Naczelnika Wydziału Kontroli KWP lub jego zastępcę, a także przez policjantów Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP:
                        - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00do  15.30,
                        - dodatkowo policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli, przyjmują interesantów w poniedziałki w godz. od 15.30 do 17.30,
Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 48 345 23 39 lub 48 345 22 02
 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 12.02.2010
Data modyfikacji 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
BIP
Osoba udostępniająca informację:
P. Kożuchowski
Osoba modyfikująca informację:
Uzupełnij dane redaktora
do góry